ماموریت

«موسسه کوثر» با رویکردی مبتنی بر انجام فعالیت‌های اقتصادی در امور عمرانی و تولیدی برای بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، امور بازرگانی و خدمات فعالیت می‌کند که بخشی از فعالیت‌های این موسسه بدین شرح است:
• مشارکت در امور اقتصادی شامل بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، امور بازرگانی، صادرات و واردات و هر نوع خریدوفروش در داخل و خارج کشور
• فعالیت در حوزه عمرانی شامل احداث و فروش واحدهای تجاری و مسکونی
• انجام فعالیت‌های مجاور در بخش خدمات از قبیل حمل‌ونقل و غیره
• جلب انواع کمک‌ها و مشارکت‌های ممکن برای تأمین هدف موسسه