اطلاعیه شماره 23 مجتمع کاریزبوم

نظر به اینکه بدلیل گرمای شدید ، مصرف آب فضای سبز برای مصارف آبیاری و ساخت و ساز بشدت افزایش یافته است و برابر گزارش کارشناسان این موسسه تعدادی از مالکین بیش از حد نیاز و بصورت غرقابی و در ساعات طولانی ( بعضا از اواخر شب تا صبح ) شیرها را باز نموده و در حجمی چند برابر نیاز واقعی آب مصرف می کنند درخواست می شود جهت اطمینان از جریان مستمر آب و پرهیز از نوبت بندی در حد نیاز واقعی گیاهان ، آبیاری انجام شود .