اطلاعیه شماره 20 مجتمع کاریزبوم

قابل توجه متقاضیان خرید اراضی مجتمع کاریزلند

متقاضیانی که قصد خریـد زمین از مالکیـن مجتمع فرهنگـی تفریحـی گردشگری کاریزلند دارند خواهشمند است به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالـی قبل از اقدام به خرید زمین با مالک قطعـه به دفتـر مرکزی موسسـه کوثر مراجعه و از مالکیت و تسویه حساب مالـی آن اطمینان حاصـل نمایید .