مزایده عمومی تعدادی از انباری های مجتمع تجاری و اداری شقایق و یک واحد از مجتمع نمایشگاهی و کارگاهی جاده فرودگاه