اطلاعیه مهم : هرگونه حفاري و پي كني مستلزم انجام هماهنگي قبلي با مديريت فني و اجرايي موسسه

قابل توجه مالكين محترم اراضي باغ ويلا (اسكان موقت)
همه پياده رو هاي معابر در فاز 1 و 2 اسكان موقت، كابل يا لوله غلاف برق عبور كرده است. بنابراين حفاري و پي كني در اضلاع مجاور خيابان (همه معابر) با بيل مكانيكي به دليل خطر برق گرفتگي و احتمال ايراد آسيب به تاسيسات اكيداً ممنوع است و بايد با دست انجام شود.
ضمناً پيرو اطلاعيه هاي قبلي هرگونه حفاري و پي كني مستلزم انجام هماهنگي قبلي با مديريت فني و اجرايي موسسه در كاريزلند می باشد .