توصیه در مورد برنامه آبیاری در فصل گرم تابستان

کارشناس فضای سبز مجتمع کاریزلند:
با توجه به اینکه دمای هوا در شهریور ماه رو به کاهش می رود، همچنین جهت استفاده بهینه از آب، برنامه آبیاری برای درختان باغات به شرح زیر توصیه می شود:
1: درختان یک ساله با دور آب 5 روز و زمان آبیاری 2 ساعت
2: درختان دو ساله با دور آبیاری 7 روز و زمان آبیاری 3.5 ساعت