1399/12/23

مشاور معاونت آب و آبفا وزارت نیرو

از استان یزد با تمدن چندین هزار ساله که بیان نمونه واقعی طبیق با کم آبی است انتظار می رورد بهترین استفاده را از منابع آب با توجه به پایداری بنماید . لذا طرح ارائه شده (مجتمع کاریزبوم) ، می تواند علاوه بر تولید ارزش افزوده ، پایداری آب شرب استان را نیز به همراه داشته باشد .۱۳۹۶/۰۸/۰۷