1399/12/24

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت

به نام خدا
الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم
توفیق داشتم در تاریخ ۹۷/۹/۳ به اتفاق تعدادی از مدیران استان از مجموعه بسیار ارزشمند فرهنگی تفریحی کاریزبوم بازدید کنم جا داره تشکر و قدردانی کنم از تلاشگرانی که باعث بوجود آوردن چنین مجموعه دیدنی و با شکوهی شده اند .