1399/12/23

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

امروز۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ توفیق داشتیم که از پروژه سبز کوثر بهمراه عزیزان همراه بازدید داشته باشیم . با عنایت به مسئله استفاده مجدد از پساب و یا بازچرخانی آن منبع آبی در اکثر شهرهای یک کشور خیلی تمایل داشته ام که این تجربه علمی ، برنامه ریزی شده و هوشمند را از نزدیک ببینم نکته بسیار مهم برای بنده برنامه ریزی هوشمندانه جهت استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه خانه شهر یزد با رویکرد متفاوتی نسبت به سایر شهرهای کشور بود شهر کویری یزد با محدودیت منابع آبی استفاده مجدد از پساب در آن کار بسیار هوشمندانه ای بوده است اقتصادی بودن پروژه و درآمدزایی آن از دیگر ویژگیهای این پروژه بوده که با تغیراتی امکان پیاده سازی آن در سایر نقاط کشور نیز میسر می باشد در کاریزلند به تمامی ظرفیتها و پتانسیلها جهت ایجاد جذابیت حداکثری توجه شده است .