• نوع درخواست:مزایده
  • عنوان :تعدادی از واحدهای انباری واقع در مجتمع تجاری اداری شقایق و یک واحد در مجتمع کارگاهی و نمایشگاهی
  • دستگاه نظارت :
  • واحد منتشر کننده:امور قراردادها
  • تامین اعتبار :
  • میزان برآورد هزینه :نرخ کارشناسی
  • محل اجرای پروژه :
  • مدت زمان اجرا :
  • محل بازگشایی:موسسه کوثر یزد
  • تضمین مورد نیاز :واحد کارگاهی ۱۵ میلیون تومان ، انباری هر واحد ۲ میلیون تومان
  • هزینه دریافت اوراق :
  • نام روزنامه :بشارت یزد – پیمان
 • موسسه کوثر یزد در نظر دارد تعدادی از واحدهای انباری واقع در مجتمع تجاری اداری شقایق ابتدای خیابان فرخی و یک واحد در مجتمع کارگاهی و نمایشگاهی واقع در انتهای بلوار فرودگاه را از طریق مزایده عمومی با اعلام نرخ کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ به پایگاه اطلاع رسانی این موسسه به نشانی https://www.kowsaryazd.com مراجعه نمایند .

  • تاریخ اعلام نتیجه : ۹۷/۰۸/۱۰
  • تاریخ انتشار در روزنامه: ۹۷/۰۷/۲۱ ، ۹۷/۰۷/۲۵
  • تاریخ آغاز دریافت | خرید: ۹۷/۰۷/۲۳
  • تاریخ پایان دریافت | خرید:۹۷/۰۸/۰۱
  • تاریخ جلسه پرسش و پاسخ : – – – – –
  • مهلت ارسال اوراق : ۹۷/۰۸/۰۲
  • تاریخ بازگشایی پاکت : ۹۷/۰۸/۰۳