پروژه سرو گردِ مجموعه کاریزبوم (ساختمان کنترل مرکزی) نامزد دریافت جایزه بین المللی 2A شد

پروژه سرو گردِ مجموعه کاریزبوم (ساختمان کنترل مرکزی) نامزد دریافت جایزه بین المللی 2A شد.