پروژه سرو گردِ مجموعه کاریزبوم (ساختمان کنترل مرکزی) نامزد دریافت جایزه بین المللی 2A شد

پروژه سرو گردِ مجموعه کاریزبوم (ساختمان کنترل مرکزی) نامزد دریافت جایزه بین المللی 2A شد.

یک نظر بگذارید