بازدید رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد از کاریزبوم

یزد/کاریزبوم

بنا به گزارش روابط عمومی:

بازدید از پارک کوه کاسه و هم اندیشی

با حضور آقای مهندس رسولی رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری یزد و آقای دکتر نصیری مدیر عامل موسسه کوثر.