درباره ی پروژه

مجموعه 2000 هکتاری کاریزبوم با کاربری های متنوع و ویژگی های منحصر به فرد خود در ابعاد کمی و کیفی در بزرگراه شهید مقدم ( جاده یزد – تفت ) و باهدف تامین منابع مالی خط انتقال آب به استان یزد در حال طراحی و اجراست. نماد و آستانه ورودی آن بعنوان یک بنای شاخص فرهنگی و معرف مجموعه در حال طراحی است.

این طرح هم بعنوان نشانه ای زیبا و فاخر برای مجموعه عمل خواهد کرد و هم با کاربری های مناسب بنحوی معرف عملکرد آن خواهد بود.