مطالعات احداث آبگیر از خلیج فارس و یا دریاي عمان و تاسیسات نمک زدایی و انتقال 250 میلیون متر مکعب آب در سال توسط خط تحت فشار به استان یزد براي مصارف مورد نیاز در بخش هاي صنعت، معدن، خدمات، گردشگري، دام، طیور، کشاورزي صنعتی و نوین، شرب و بهداشت.