درباره ی پروژه

اجرای کلیه عملیات اجرایی سایت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی اصلی مجتمع، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات وابسته و حوضچه های ورودی و خروجی و محوطه سازی مطابق نقشه ها و مشخصات فنی

احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی نیمه مدفون
احداث حوضچه های بتنی ورودی و خروجی شیر آلات و سرریز و تأسیسات جنبی
عملیات اجرایی محوطه سازی سایت و دیوارکشی و حصار
تهیه و حمل و نصب و راه اندازی کلیه تأسیسات مکانیکی لازم مطابق با نقشه و دستور کارهای ابلاغی
عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب شامل :
اجرای سایر عملیات تکمیلی مربوطه مطابق با نقشه های اجرایی و دستور کارهای ابلاغی