درباره ی پروژه

ساختمان کنترل مرکزی تاسیسات آبیاری فازهای مختلف اسکان موقت واقع در منطقه 700هکتاری اراضی مجتمع تفریحی و فرهنگی موسسه کوثر یزد، جهت نصب تاسیسات برقی و مکانیکی کنترل مرکزی سیستم ها و شبکه های آبیاری تحت فشار فضای سبز عمومی و باغات فازهای 1تا4 اسکان موقت میباشد.تجهیزات مکانیکی شامل دستگاه ها و تجهیزاتی است که آب را پس از تصفیه فیزیکی و افزایش کود و سایر مواد مورد نیاز با کنترل دقیق دبی و فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری میکند.