پروژه ها

 • پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ / بدون نظر / پروژه ها, پروژه های جاری /

  پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی ۱۷۸ هکتاری باغ شهر(فاز ۲) ۱. خطوط هوایی فشارمتوسط

  • احداث ۷۵ مترمکعب کانال کنی
  • احداث ۴۹ اصله تیرسیمانی
  • احداث ۱۰۳۵۰متر هادی روکش دار  ACSRهاینا
   ۲. خطوط زمینی فشار متوسط و پست
  • احداث ۹۳۵۹ مترمکعب کانال
  • احداث ۱۸ دستگاه پست پدمانتد
  • احداث ۸ عدد پست RMU
  • احداث ۴۳۵۰۰ متر کراسینگ ۱۸۵*۱ آلومینیوم
  ۳. خطوط زمینی فشار ضعیف
  • احداث ۱۰۰۰۰متر مکعب کانال
  • احداث ۲۰۰۰ متر کانال پیکوری
  • احداث ۲۰۰۰۰متر لوله گذاری
  • احداث ۳۷ عدد ... ادامه مطلب