در پروژه های با فیلتر زمانیکه این المان در یک صفحه دو یا چند بار استفاده شود فقط فیلتر اولی کار میکند .

[heading text=”نمایش پروژه با فیلتر شش ستونه” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”8″ columns=”6″ gap=”0″]
[heading text=”نمایش پروژه با فیلتر پنج ستونه” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”5″ columns=”5″ gap=”0″]
[heading text=”نمایش پروژه با فیلتر چهار ستونه” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”4″ columns=”4″ gap=”0″]
[heading text=”نمایش پروژه با فیلتر سه ستونه” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”-1″ columns=”3″ gap=”0″]
[heading text=”نمایش پروژه با فیلتر دو ستونه” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”-1″ columns=”2″ gap=”0″]
[heading text=”نمایش پروژه ها اسلایدر” tag=”h3″ align=”center”][line_solid icon=”briefcase”][portfolio_carousel show=”8″ idcate=”final,daste-ejra” slideplay=”true” visible=”6″][portfolio_carousel show=”8″ idcate=”final,daste-ejra” slideplay=”true” visible=”5″][portfolio_carousel show=”8″ idcate=”final,daste-ejra” slideplay=”true” visible=”4″][portfolio_carousel show=”8″ idcate=”final,daste-ejra” slideplay=”true” visible=”3″][portfolio_carousel show=”8″ idcate=”final,daste-ejra” slideplay=”true” visible=”2″]