• نوع درخواست:مزایده ، مناقصه ،ارزیابی ، استعلام
  • عنوان :برگزاری ….
  • دستگاه نظارت :
  • واحد منتشر کننده:
  • تامین اعتبار :
  • میزان برآورد هزینه :
  • محل اجرای پروژه :
  • مدت زمان اجرا :
  • محل بازگشایی:
  • تضمین مورد نیاز :
  • هزینه دریافت اوراق :
  • نام روزنامه :
 • حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.

  • تاریخ اعلام نتیجه : ۹۷/۰۷/۰۱
  • تاریخ انتشار در روزنامه: ۹۷/۰۷/۰۱
  • تاریخ آغاز دریافت | خرید: ۹۷/۰۷/۰۱
  • تاریخ پایان دریافت | خرید: ۹۷/۰۷/۰۱
  • تاریخ جلسه پرسش و پاسخ : ۹۷/۰۷/۰۱
  • مهلت ارسال اوراق : ۹۷/۰۷/۰۱
  • تاریخ بازگشایی پاکت : ۹۷/۰۷/۰۱
  • دانلود فایل شماره ۱: WORD
  • دانلود فایل شماره ۲ :PDF
  • دانلود فایل شماره ۳ :PDF
  • دانلود فایل شماره ۴ :PDF
  • دانلود فایل شماره ۵ :PDF
 • ۵۲۰ مشتریان
  ۲۳۳۴ لایک ها
  ۴۵۵۸۹ مشاهده
  ۵۴۳ گزارش ها