اطلاعیه انشعاب آب آشامیدنی
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ بدون نظر اطلاعیه
قابل توجه مالکین محترم دارای انشعاب آب آشامیدنی بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به جریان یافتن آب آشامیدنی در خطوط شبکه آب در روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱مقتضی است نسبت به کنترل و حصول اطمینان از بسته بودن شیرهای مربوطه اقدام گردد.
ادامه مطلب