کسب رتبه سوم در دومین دوره جایزه ی ملی آجر در بخش بناهای عمومی

کسب رتبه سوم در دومین دوره جایزه ی ملی آجر در بخش بناهای عمومی

این ساختمان توسط استاد ارجمند دانشگاه تهران جناب آقای دکتر قائم مقامی طراحی گردیده است.

این ساختمان با عنوان بنای آبی سرو گرد (کنترل مرکزی) در مجموعه کاریزبوم مستقر است.