پیشرفت 82 درصدی ایستگاه بین راهی پمپاژ پساب تصفیه شده مجموعه توریستی کوثر یزد

عملیات اجرائی ایستگاه بین راهی پمپاژ پساب تصفیه شده مجموعه فرهنگی ، تفریحی و توریستی کوثر با 82 در صد پیشرفت فیزیکی به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود

به گزارش روابط عمومی موسسه کوثر یزد، این ایستگاه شامل یک مخزن 5 هزار متر مکعبی است کهدر زمینی به وسعت ده هزار متر مربع ساخته و به کمک 15 کیلومتر خط انتقال پساب تصفیه شده شهر یزد را به طرف مخزن مجموعه کوثر که در چهارده کیلومتری این ایستگاه واقع شده پمپاژمی کند. در این پروژه 200 تن آرماتور بمصرف رسیده و 1500 متر مکعب بتن ریزی شده است .

سازمانهمیاری شهرداریهای استان یزد نیز اجرای یک مخزن 5 هزار متر مکعبی دیگر را در محدوده اراضی فاز 2 این مجموعه بر عهده گرفته که با 220 تن آرماتور ، 1800 متر مکعب بتن ریزی و 3500 متر مربع قالب بندی تا بحال 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل موسسه کوثر یزد در بازدیداز پروژه های یاد شده با اشاره به اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار از طرف این موسسه برای اجرای این پروژه های عمرانی گفت: عملیات اجرائی این مجموعه طبق برنامه زمان بندی با موفقیت به پیش می‌رود. “سیدعلیرضا نبوی زاده” افزود: استفاده از مصالح مرغوب و بهره گیری از توان پیمانکاران و مشاوران بر جسته کشوری و استانی نوید احداث مجموعه ای نوین را در کنار شهر یزد به همراه دارد .

یادآور می شودطرحایجادمجتمعگردشگریتوریستیکوثریزد،در محور یزد ـ تفت و در زمینی به وسعت 2000 هزار هکتار،طیمدت 10 سالوبامشارکتحدود 6 هزارنفرباسرمایهگذاریدربخشزمینهایباغویلاییوبیشاز 1000 سرمایه گذار برای مشارکت در پردیس های مختلف اینطرح شامل دهکده های ورزش،کار،دانش،فرهنگ و هنر وسلامت مجموعا با سرمایه گذار یپیشبینی شده ای بالغ بر 18 هزار میلیارد ریال ایجاد خواهد شد. در آمد حاصل از این پروژه عظیم در جهت تامین منابع مالی انتقال آب به استان یزد صرف می شود.