نیاز های آبی استان

[heading text=”پیش بینی مصرف آب بخش صنعت و معدن استان در افق سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

به منظور پیش بینی میزان آب مصرفی در افق مورد بررسی ، طرحهای  صنعتی و معدنی در دو گروه ذیل دسته بندی می شوند :

  1. طرحهای بزرگ :

لیست طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و میزان آب مورد نیاز

نام طرح

میزان آب مصرفی

واحد آب مصرفی

طرحهای کاشی ارجنان اردکان

۴۵

لیتر بر ثانیه

طرحهای کاشی منطقه خرانق

۲۵

لیتر بر ثانیه

فولاد ارفع و غدیر

۱۶۵

لیتر بر ثانیه

فولاد ثامن

۲۷۰

لیتر بر ثانیه

الکترود گرافیتی

۲۰

لیتر بر ثانیه

فولاد اردکان

۱۴۱

لیتر بر ثانیه

شیشه اردکان

۱۲

لیتر بر ثانیه

آهن اسفنجی ، فولاد ، گندله ( فولاد میبد )

۲۷۲

لیتر بر ثانیه

کک میبد

۹۰

لیتر بر ثانیه

طرح احداث ۳ واحد پتروشیمی

۱۰۰

لیتر بر ثانیه

پروژه فولاد یزد یک

۱۲۰

لیتر بر ثانیه

شرکت صدر شیمی گستران

۸۵

لیتر بر ثانیه

خط پنجم توسعه کنستانتره چادرملو

۳۰

لیتر بر ثانیه

دو طرح ذغالسنگ طبس

۵۰

لیتر بر ثانیه

سیما طبس

۳۵

لیتر بر ثانیه

فولاد بافق

۱۲۰

لیتر بر ثانیه

کنسانتره روی انگوران

۶

لیتر بر ثانیه

سرب و روی مهدی آباد

۲۲۰

لیتر بر ثانیه

طرحهای آجر منطقه فهرج

۲۰

لیتر بر ثانیه

فولاد بافق آریا

۱۱۵

لیتر بر ثانیه

آلگومراسیون بافق

۲۲

لیتر بر ثانیه

پیش ینی طرح گندله سازی بافق ( دوطرح بهاباد و اردکان )

۹۰

لیتر بر ثانیه

دو طرح فسفات بافق

۷۵

لیتر بر ثانیه

طرحهای کاشی ( مهریز )

۷۱

لیتر بر ثانیه

طرحهای سیمان سفید و کاشی ( ابرکوه ) و آجر

۳۵

لیتر بر ثانیه

فولاد یک میلیون تن ارفع ۲ ( ابرکوه )

۳۰۰

لیتر بر ثانیه

طرح تغلیظ مس معدن علی آباد

۱۲۰

لیتر بر ثانیه

گندله سازی چغارت

۲۰

لیتر بر ثانیه

جمع کل

۲۶۷۵

لیتر بر ثانیه

[heading text=”مصرف آب بخش صنعت و معدن استان در طی سالهای گذشته” tag=”h3″ align=”center”]

به منظور برآورد میزان آب مورد نیاز در سالهای آتی ، توجه به روند و میزان مصرف آب در سالهای گذشته ضروری به نظر میرسد در این راستا و با توجه به داده های موجود ( بانک اطلاعات صنعتی سازمان صنایع و معادن استان ، داده های اخذ شده از شرکت آب منطقه ای ) جدول ذیل مربوط به میزان مصرف آب در طی ۶ سال گذشته استخراج گردیده است :

ردیف

سال

تعداد پروانه  بهره برداری ( فقره )

میزان آب مصرفی ( لیتر بر ثانیه )

۱

۱۳۸۳

۲۱۸۳

۱۳۸۷

۲

۱۳۸۴

۲۵۵۸

۱۷۰۳

۳

۱۳۸۵

۲۶۶۵

۱۷۹۸

۴

۱۳۸۶

۲۸۴۹

۲۰۰۴

۵

۱۳۸۷

۳۰۶۵

۲۲۱۲

۶

۱۳۸۸

۳۳۱۰

۲۴۴۵

با عنایت به جدول مصارف فوق و با استفاده از فرمول محاسبه نرخ متوسط رشد ( ریشه  ام ) ، رشد پروانه های بهره برداری در طی سالهای مورد بررسی به میزان ۱۸/۷ درصد و رشد مصرف آب بخش صنعت و معدن به میزان ۱۲ درصد می باشد .

  1. سایر طرحها

چنانچه در قسمت محاسبه مصارف آب در طی سالهای گذشته بدان پرداخته شد ، رشد مصرف آب در تمامی طرحهای صنعتی به میزان ۱۲ درصد بوده است .

الف) پیش بینی آب مورد نیاز در افق سال ۱۴۰۵

اگر سال پایه را ۱۳۸۸ در نظر بگیریم و نرخ رشد سالیانه مصرف آب بخش صنعت و معدن ۸ درصد در نظر گرفته شود آب مورد نیاز در سال ۱۴۰۵ برابر با ۹۰۴۷ لیتر بر ثانیه خواهد بود .

پیش بینی آب مورد نیاز در افق

 ۱۴۰۵ با احتساب طرحهای بزرگ

۱۱۷۲۲ لیتر بر ثانیه

ب) پیش بینی آب مورد نیاز در افق سال ۱۴۲۵

برای محاسبه آب مورد نیاز بخش صنعت و معدن در افق سال ۱۴۲۵ سه گزینه می توان در نظر گرفت .

  1. در این سناریو نرخ رشد میزان مصرف آب را هر ۵ سال به میزان یک درصد کاهش می دهیم

 یعنی :

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰، ۷ درصد

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۱۱ تا ۱۴۱۵ ، ۶ درصد

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۱۶ تا ۱۴۲۰ ، ۵ درصد

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۲۱ تا ۱۴۲۵ ، ۴ درصد

با این روش میزان آب مورد نیاز در سال ۱۴۲۵ برابر با ۲۹۰۴۱ لیتر بر ثانیه خواهد بود .

گزینه اول :

پیش بینی آب مورد نیاز در افق

۱۴۲۵ با احتساب طرحهای بزرگ

۲۹۰۴۱ لیتر بر ثانیه

  1. در این سناریو نرخ رشد میزان مصرف آب هر ۵ سال به میزان ۲ درصد کاهش خواهد یافت .

یعنی :

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ ، ۶ درصد

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۱۱ تا ۱۴۱۵ ، ۴ درصد

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۱۶ تا ۱۴۲۰ ، ۲ درصد

نرخ رشد مصرف آب از سال ۱۴۲۱ تا ۱۴۲۵ ، ۰ درصد ( افزایش بهره وری )

با این روش میزان آب  مورد نیاز در سال ۱۴۲۵ برابر با ۱۸۹۳۸ لیتر بر ثانیه خواهد بود .

 

گزینه دوم :

پیش بینی آب مورد نیاز در افق

۱۴۲۵ با احتساب طرحهای بزرگ

۱۸۹۳۸ لیتر بر ثانیه

  1. در این سناریو نرخ رشد میزان مصرف آب از سال ۱۴۰۵ تا ۶،۱۴۲۵ درصد در سال در نظر گرفته می شود .

با این روش میزان آب مورد نیاز در سال ۱۴۲۵ برابر با ۳۱۶۹۰ متر مکعب در سال و میزان آب مورد نیاز تخصیصی برابر با ۲۹۲۴۵ متر مکعب خواهد بود .

در انتها می بایست در افق سال ۱۴۲۵ برای احداث ۴ واحد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی ، به یمزان ۱۲۰ لیتر بر ثانیه آب تخصیص داد .

گزینه سوم :

پیش بینی آب مورد نیاز در افق

۱۴۲۵ با احتساب طرحهای بزرگ

۳۱۶۹۰ لیتر بر ثانیه

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر یزد و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر یزد

سال

۵۲۶۲۷۶

۴۲۱۰۹

۴۸۴۱۶۷

۱۳۸۵

۶۱۳۷۱۲

۵۴۸۷۸

۵۵۸۸۳۴

۱۳۹۰

۷۱۶۵۳۷

۷۱۵۲۰

۶۴۵۰۱۷

۱۳۹۵

۸۳۷۶۹۹

۹۳۲۰۹

۷۴۴۴۹۰

۱۴۰۰

۹۸۰۷۷۸

۱۲۱۴۷۴

۸۵۹۳۰۴

۱۴۰۵

۱۱۵۰۱۳۵

۱۵۸۳۱۱

۹۹۱۸۲۴

۱۴۱۰

۱۳۵۱۰۹۹

۲۰۶۳۱۸

۱۱۴۴۷۸۱

۱۴۱۵

۱۵۹۰۲۱۰

۲۶۸۸۸۳

۱۳۲۱۳۲۷

۱۴۲۰

۱۸۷۵۵۲۲

۳۵۰۴۲۲

۱۵۲۵۱۰۰

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر اردکان و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر اردکان

سال

۷۳۲۹۲

۱۴۰۴۴

۵۹۲۴۸

۱۳۸۵

۷۹۹۲۰

۱۴۶۶۶

۶۵۲۵۴

۱۳۹۰

۸۷۱۸۵

۱۵۳۱۵

۷۱۸۷۰

۱۳۹۵

۹۵۱۴۹

۱۵۹۹۳

۷۹۱۵۶

۱۴۰۰

۱۰۳۸۸۱

۱۶۷۰۱

۸۷۱۸۰

۱۴۰۵

۱۱۳۴۵۸

۱۷۴۴۰

۹۶۰۱۸

۱۴۱۰

۱۲۳۹۶۴

۱۸۲۱۲

۱۰۵۷۵۲

۱۴۱۵

۱۳۵۴۹۱

۱۹۰۱۸

۱۱۶۴۷۳

۱۴۲۰

۱۴۸۱۴۱

۱۹۸۶۰

۱۲۸۲۸۱

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر تفت و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر تفت

سال

۴۷۲۶۰

۲۹۱۴۹

۱۸۱۱۱

۱۳۸۵

۴۳۶۸۳

۲۵۰۳۱

۱۸۶۵۲

۱۳۹۰

۴۰۷۰۳

۲۱۴۹۵

۱۹۲۰۸

۱۳۹۵

۳۸۲۴۱

۱۸۴۵۹

۱۹۷۸۲

۱۴۰۰

۳۶۲۲۳

۱۵۸۵۱

۲۰۳۷۲

۱۴۰۵

۳۴۵۹۲

۱۳۶۱۲

۲۰۹۸۰

۱۴۱۰

۳۳۲۹۶

۱۱۶۸۹

۲۱۶۰۷

۱۴۱۵

۳۲۲۹۰

۱۰۰۳۸

۲۲۲۵۲

۱۴۲۰

۳۱۵۳۶

۸۶۲۰

۲۲۹۱۶

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر میبد و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر میبد

سال

۷۴۳۳۳

۹۳۵۰

۶۴۹۸۳

۱۳۸۵

۸۶۷۴۵

۷۰۳۵

۷۹۷۱۰

۱۳۹۰

۱۰۳۰۶۹

۵۲۹۴

۹۷۷۷۵

۱۳۹۵

۱۲۳۹۱۶

۳۹۸۳

۱۱۹۹۳۳

۱۴۰۰

۱۵۰۱۱۱

۲۹۹۷

۱۴۷۱۱۴

۱۴۰۵

۱۸۲۷۰۹

۲۲۵۵

۱۸۰۴۵۴

۱۴۱۰

۲۲۳۰۴۷

۱۶۹۷

۲۲۱۳۵۰

۱۴۱۵

۲۷۲۷۹۱

۱۲۷۷

۲۷۱۵۱۴

۱۴۲۰

۳۳۴۰۰۹

۹۶۱

۳۳۳۰۴۸

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر مهریز و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر مهریز

سال

۴۴۳۹۱

۱۷۲۷۹

۲۷۱۱۲

۱۳۸۵

۴۳۷۶۹

۱۵۶۶۷

۲۸۱۰۲

۱۳۹۰

۴۳۳۳۴

۱۴۲۰۵

۲۹۱۲۹

۱۳۹۵

۴۳۰۷۱

۱۲۸۷۹

۳۰۱۹۲

۱۴۰۰

۴۲۹۷۳

۱۱۶۷۸

۳۱۲۹۵

۱۴۰۵

۴۳۰۲۶

۱۰۵۸۸

۳۲۴۳۸

۱۴۱۰

۴۳۲۲۳

۹۶۰۰

۳۳۶۲۳

۱۴۱۵

۴۳۵۵۵

۸۷۰۴

۳۴۸۵۱

۱۴۲۰

۴۴۰۱۶

۷۸۹۲

۳۶۱۲۴

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر طبس و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر طبس

سال

۶۶۴۳۲

۲۶۷۴۰

۳۹۶۹۲

۱۳۸۵

۷۱۴۶۳

۲۴۹۳۳

۴۶۵۳۰

۱۳۹۰

۷۷۷۹۳

۲۳۲۴۷

۵۴۵۴۶

۱۳۹۵

۸۵۶۱۹

۲۱۶۷۶

۶۳۹۴۳

۱۴۰۰

۹۵۱۷۰

۲۰۲۱۱

۷۴۹۵۹

۱۴۰۵

۱۰۶۷۱۷

۱۸۸۴۵

۸۷۸۷۲

۱۴۱۰

۱۲۰۵۸۱

۱۷۵۷۱

۱۰۳۰۱۰

۱۴۱۵

۱۳۷۱۳۹

۱۶۳۸۳

۱۲۰۷۵۶

۱۴۲۰

۱۵۶۸۳۶

۱۵۲۷۶

۱۴۱۵۶۰

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر بهاباد و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر بهاباد

سال

۱۵۰۹۱

۷۷۰۴

۷۳۸۷

۱۳۸۵

۱۷۵۴۶

۸۴۰۶

۹۱۴۰

۱۳۹۰

۲۰۴۸۰

۹۱۷۲

۱۱۳۰۸

۱۳۹۵

۲۴۰۰۰

۱۰۰۰۹

۱۳۹۹۱

۱۴۰۰

۲۸۲۳۲

۱۰۹۲۱

۱۷۳۱۱

۱۴۰۵

۳۳۳۳۴

۱۱۹۱۶

۲۱۴۱۸

۱۴۱۰

۳۹۵۰۳

۱۳۰۰۳

۲۶۵۰۰

۱۴۱۵

۴۶۹۷۵

۱۴۱۸۸

۳۲۷۸۷

۱۴۲۰

۵۶۰۴۷

۱۵۴۸۱

۴۰۵۶۶

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر خاتم و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر خاتم

سال

۳۲۳۳۰

۱۳۸۰۸

۱۸۵۲۲

۱۳۸۵

۳۴۷۸۴

۱۴۶۱۳

۲۰۱۷۱

۱۳۹۰

۳۷۴۳۱

۱۵۴۶۵

۲۱۹۶۶

۱۳۹۵

۴۰۲۸۸

۱۶۳۶۷

۲۳۹۲۱

۱۴۰۰

۴۳۳۷۲

۱۷۳۲۲

۲۶۰۵۰

۱۴۰۵

۴۶۷۰۱

۱۸۳۳۲

۲۸۳۶۹

۱۴۱۰

۵۰۲۹۵

۱۹۴۰۱

۳۰۸۹۴

۱۴۱۵

۵۴۱۷۶

۲۰۵۳۲

۳۳۶۴۴

۱۴۲۰

۵۸۳۶۸

۲۱۷۲۹

۳۶۶۳۹

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر بافق و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر بافق

سال

۳۷۷۹۷

۶۷۵۱

۳۱۰۴۶

۱۳۸۵

۴۲۰۴۵

۷۴۹۸

۳۴۵۴۷

۱۳۹۰

۴۶۷۷۰

۸۳۲۷

۳۸۴۴۳

۱۳۹۵

۵۲۰۲۶

۹۲۴۸

۴۲۷۷۸

۱۴۰۰

۵۷۸۷۲

۱۰۲۷۰

۴۷۶۰۲

۱۴۰۵

۶۴۳۷۶

۱۱۴۰۶

۵۲۹۷۰

۱۴۱۰

۷۱۶۱۱

۱۲۶۶۸

۵۸۹۴۳

۱۴۱۵

۷۹۶۵۸

۱۴۰۶۸

۶۵۵۹۰

۱۴۲۰

۸۸۶۱۰

۱۵۶۲۴

۷۲۹۸۶

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر ابرکوه و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر ابرکوه

سال

۴۳۵۹۵

۱۴۵۷۰

۲۹۰۲۵

۱۳۸۵

۴۵۲۲۴

۱۴۴۶۱

۳۰۷۶۳

۱۳۹۰

۴۶۹۵۸

۱۴۳۵۳

۳۲۶۰۵

۱۳۹۵

۴۸۸۰۴

۱۴۲۴۶

۳۴۵۵۸

۱۴۰۰

۵۰۷۶۶

۱۴۱۳۹

۳۶۶۲۷

۱۴۰۵

۵۲۸۵۴

۱۴۰۳۳

۳۸۸۲۱

۱۴۱۰

۵۵۰۷۴

۱۳۹۲۸

۴۱۱۴۶

۱۴۱۵

۵۷۴۳۴

۱۳۸۲۴

۴۳۶۱۰

۱۴۲۰

۵۹۹۴۲

۱۳۷۲۱

۴۶۲۲۱

۱۴۲۵

[heading text=”پیش بینی جمعیت شهر صدوق و مناطق روستایی تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع

روستاها

شهر صدوق

سال

۳۰۰۲۱

۱۳۴۰۰

۱۶۶۲۱

۱۳۸۵

۳۱۲۳۳

۱۳۲۱۳

۱۸۰۲۰

۱۳۹۰

۳۲۵۶۷

۱۳۰۲۹

۱۹۵۳۸

۱۳۹۵

۳۴۰۳۱

۱۲۸۴۸

۲۱۱۸۳

۱۴۰۰

۳۵۶۳۶

۱۲۶۶۹

۲۲۹۶۷

۱۴۰۵

۳۷۳۹۳

۱۲۴۹۳

۲۴۹۰۰

۱۴۱۰

۳۹۳۱۶

۱۲۳۱۹

۲۶۹۹۷

۱۴۱۵

۴۱۴۱۷

۱۲۱۴۷

۲۹۲۷۰

۱۴۲۰

۴۳۷۱۳

۱۱۹۷۸

۳۱۷۳۵

۱۴۲۵

[heading text=”جمعیت شهرهای استان یزد تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع کل

صدوق

ابرکوه

بافق

خاتم

بهاباد

طبس

مهریز

میبد

تفت

اردکان

یزد

سال

       ۷۹۵,۹۱۴

۱۶۶۲۱

۲۹۰۲۵

۳۱۰۴۶

۱۸۵۲۲

۷۳۸۷

۳۹۶۹۲

۲۷۱۱۲

۶۴۹۸۳

۱۸۱۱۱

۵۹۲۴۸

۴۸۴۱۶۷

۱۳۸۵

       ۹۰۹,۷۲۳

۱۸۰۲۰

۳۰۷۶۳

۳۴۵۴۷

۲۰۱۷۱

۹۱۴۰

۴۶۵۳۰

۲۸۱۰۲

۷۹۷۱۰

۱۸۶۵۲

۶۵۲۵۴

۵۵۸۸۳۴

۱۳۹۰

    ۱,۰۴۱,۴۰۵

۱۹۵۳۸

۳۲۶۰۵

۳۸۴۴۳

۲۱۹۶۶

۱۱۳۰۸

۵۴۵۴۶

۲۹۱۲۹

۹۷۷۷۵

۱۹۲۰۸

۷۱۸۷۰

۶۴۵۰۱۷

۱۳۹۵

    ۱,۱۹۳,۹۲۷

۲۱۱۸۳

۳۴۵۵۸

۴۲۷۷۸

۲۳۹۲۱

۱۳۹۹۱

۶۳۹۴۳

۳۰۱۹۲

۱۱۹۹۳۳

۱۹۷۸۲

۷۹۱۵۶

۷۴۴۴۹۰

۱۴۰۰

    ۱,۳۷۰,۷۸۱

۲۲۹۶۷

۳۶۶۲۷

۴۷۶۰۲

۲۶۰۵۰

۱۷۳۱۱

۷۴۹۵۹

۳۱۲۹۵

۱۴۷۱۱۴

۲۰۳۷۲

۸۷۱۸۰

۸۵۹۳۰۴

۱۴۰۵

    ۱,۵۷۶,۰۶۴

۲۴۹۰۰

۳۸۸۲۱

۵۲۹۷۰

۲۸۳۶۹

۲۱۴۱۸

۸۷۸۷۲

۳۲۴۳۸

۱۸۰۴۵۴

۲۰۹۸۰

۹۶۰۱۸

۹۹۱۸۲۴

۱۴۱۰

    ۱,۸۱۴,۶۰۳

۲۶۹۹۷

۴۱۱۴۶

۵۸۹۴۳

۳۰۸۹۴

۲۶۵۰۰

۱۰۳۰۱۰

۳۳۶۲۳

۲۲۱۳۵۰

۲۱۶۰۷

۱۰۵۷۵۲

۱۱۴۴۷۸۱

۱۴۱۵

    ۲,۰۹۲,۰۷۴

۲۹۲۷۰

۴۳۶۱۰

۶۵۵۹۰

۳۳۶۴۴

۳۲۷۸۷

۱۲۰۷۵۶

۳۴۸۵۱

۲۷۱۵۱۴

۲۲۲۵۲

۱۱۶۴۷۳

۱۳۲۱۳۲۷

۱۴۲۰

    ۲,۴۱۵,۱۷۶

۳۱۷۳۵

۴۶۲۲۱

۷۲۹۸۶

۳۶۶۳۹

۴۰۵۶۶

۱۴۱۵۶۰

۳۶۱۲۴

۳۳۳۰۴۸

۲۲۹۱۶

۱۲۸۲۸۱

۱۵۲۵۱۰۰

۱۴۲۵

[heading text=”جمعیت روستاهای استان یزد تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

جمع کل

صدوق

ابرکوه

بافق

خاتم

بهاباد

طبس

مهریز

میبد

تفت

اردکان

یزد

سال

    ۱۹۴,۹۰۴

۱۳۴۰۰

۱۴۵۷۰

۶۷۵۱

۱۳۸۰۸

۷۷۰۴

۲۶۷۴۰

۱۷۲۷۹

۹۳۵۰

۲۹۱۴۹

۱۴۰۴۴

۴۲۱۰۹

۱۳۸۵

    ۲۰۰,۴۰۱

۱۳۲۱۳

۱۴۴۶۱

۷۴۹۸

۱۴۶۱۳

۸۴۰۶

۲۴۹۳۳

۱۵۶۶۷

۷۰۳۵

۲۵۰۳۱

۱۴۶۶۶

۵۴۸۷۸

۱۳۹۰

    ۲۱۱,۴۲۲

۱۳۰۲۹

۱۴۳۵۳

۸۳۲۷

۱۵۴۶۵

۹۱۷۲

۲۳۲۴۷

۱۴۲۰۵

۵۲۹۴

۲۱۴۹۵

۱۵۳۱۵

۷۱۵۲۰

۱۳۹۵

    ۲۲۸,۹۱۷

۱۲۸۴۸

۱۴۲۴۶

۹۲۴۸

۱۶۳۶۷

۱۰۰۰۹

۲۱۶۷۶

۱۲۸۷۹

۳۹۸۳

۱۸۴۵۹

۱۵۹۹۳

۹۳۲۰۹

۱۴۰۰

    ۲۵۴,۲۳۳

۱۲۶۶۹

۱۴۱۳۹

۱۰۲۷۰

۱۷۳۲۲

۱۰۹۲۱

۲۰۲۱۱

۱۱۶۷۸

۲۹۹۷

۱۵۸۵۱

۱۶۷۰۱

۱۲۱۴۷۴

۱۴۰۵

    ۲۸۹,۲۳۱

۱۲۴۹۳

۱۴۰۳۳

۱۱۴۰۶

۱۸۳۳۲

۱۱۹۱۶

۱۸۸۴۵

۱۰۵۸۸

۲۲۵۵

۱۳۶۱۲

۱۷۴۴۰

۱۵۸۳۱۱

۱۴۱۰

    ۳۳۶,۴۰۶

۱۲۳۱۹

۱۳۹۲۸

۱۲۶۶۸

۱۹۴۰۱

۱۳۰۰۳

۱۷۵۷۱

۹۶۰۰

۱۶۹۷

۱۱۶۸۹

۱۸۲۱۲

۲۰۶۳۱۸

۱۴۱۵

    ۳۹۹,۰۶۲

۱۲۱۴۷

۱۳۸۲۴

۱۴۰۶۸

۲۰۵۳۲

۱۴۱۸۸

۱۶۳۸۳

۸۷۰۴

۱۲۷۷

۱۰۰۳۸

۱۹۰۱۸

۲۶۸۸۸۳

۱۴۲۰

    ۴۸۱,۵۶۴

۱۱۹۷۸

۱۳۷۲۱

۱۵۶۲۴

۲۱۷۲۹

۱۵۴۸۱

۱۵۲۷۶

۷۸۹۲

۹۶۱

۸۶۲۰

۱۹۸۶۰

۳۵۰۴۲۲

۱۴۲۵

[heading text=”جمعیت استان یزد تا سال ۱۴۲۵″ tag=”h3″ align=”center”]

مجموع شهر و روستا
(گرد شده)

جمع کل روستاها

جمع کل شهرها

سال

۹۹۰,۸۰۰

۱۹۴,۹۰۴

۷۹۵,۹۱۴

۱۳۸۵

۱,۱۱۰,۰۰۰

۲۰۰,۴۰۱

۹۰۹,۷۲۳

۱۳۹۰

۱,۲۵۳,۰۰۰

۲۱۱,۴۲۲

۱,۰۴۱,۴۰۵

۱۳۹۵

۱,۴۲۳,۰۰۰

۲۲۸,۹۱۷

۱,۱۹۳,۹۲۷

۱۴۰۰

۱,۶۲۵,۰۰۰

۲۵۴,۲۳۳

۱,۳۷۰,۷۸۱

۱۴۰۵

۱,۸۶۵,۰۰۰

۲۸۹,۲۳۱

۱,۵۷۶,۰۶۴

۱۴۱۰

۲,۱۵۱,۰۰۰

۳۳۶,۴۰۶

۱,۸۱۴,۶۰۳

۱۴۱۵

۲,۴۹۱,۰۰۰

۳۹۹,۰۶۲

۲,۰۹۲,۰۷۴

۱۴۲۰

۲,۸۹۷,۰۰۰

۴۸۱,۵۶۴

۲,۴۱۵,۱۷۶

۱۴۲۵

[heading text=”آب مورد نیاز شهر میبد” tag=”h3″ align=”center”]

مصرف سالانه ( میلیون متر مکعب )

مصرف سرانه

جمعیت شهر

سال

۷.۱۳

۲۴۵

۷۹۷۱۰

۱۳۹۰

۸.۷۴

۲۴۵

۹۷۷۷۵

۱۳۹۵

۱۰.۷۳

۲۴۵

۱۱۹۹۳۳

۱۴۰۰

۱۳.۲۱

۲۴۶

۱۴۷۱۱۴

۱۴۰۵

۱۶.۲۷

۲۴۷

۱۸۰۴۵۴

۱۴۱۰

۲۰.۰۴

۲۴۸

۲۲۱۳۵۰

۱۴۱۵

۲۴.۶۸

۲۴۹

۲۷۱۵۱۴

۱۴۲۰

۳۰.۳۹

۲۵۰

۳۳۳۰۴۸

۱۴۲۵

[heading text=”آب مورد نیاز شهر بافق” tag=”h3″ align=”center”]

مصرف سالانه ( میلیون متر مکعب )

مصرف سرانه

جمعیت شهر

سال

۳.۰۹

۲۴۵

۳۴۵۴۷

۱۳۹۰

۳.۴۴

۲۴۵

۳۸۴۴۳

۱۳۹۵

۳.۸۳

۲۴۵

۴۲۷۷۸

۱۴۰۰

۴.۲۷

۲۴۶

۴۷۶۰۲

۱۴۰۵

۴.۷۸

۲۴۷

۵۲۹۷۰

۱۴۱۰

۵.۳۴

۲۴۸

۵۸۹۴۳

۱۴۱۵

۵.۹۶

۲۴۹

۶۵۵۹۰

۱۴۲۰

۶.۶۶

۲۵۰

۷۲۹۸۶

۱۴۲۵

[heading text=”آب مورد نیاز شهر ابرکوه” tag=”h3″ align=”center”]

مصرف سالانه ( میلیون متر مکعب )

مصرف سرانه

جمعیت شهر

سال

۲.۷۵

۲۴۵

۳۰۷۶۳

۱۳۹۰

۲.۹۲

۲۴۵

۳۲۶۰۵

۱۳۹۵

۳.۰۹

۲۴۵

۳۴۵۵۸

۱۴۰۰

۳.۲۹

۲۴۶

۳۶۶۲۷

۱۴۰۵

۳.۵۰

۲۴۷

۳۸۸۲۱

۱۴۱۰

۳.۷۲

۲۴۸

۴۱۱۴۶

۱۴۱۵

۳.۹۶

۲۴۹

۴۳۶۱۰

۱۴۲۰

۴.۲۲

۲۵۰

۴۶۲۲۱

۱۴۲۵

[heading text=”آب مورد نیاز شهرطبس” tag=”h3″ align=”center”]

مصرف سالانه ( میلیون متر مکعب )

مصرف سرانه

جمعیت شهر

سال

۴.۱۶

۲۴۵

۴۶۵۳۰

۱۳۹۰

۴.۸۸

۲۴۵

۵۴۵۴۶

۱۳۹۵

۵.۷۲

۲۴۵

۶۳۹۴۳

۱۴۰۰

۶.۷۳

۲۴۶

۷۴۹۵۹

۱۴۰۵

۷.۹۲

۲۴۷

۸۷۸۷۲

۱۴۱۰

۹.۳۲

۲۴۸

۱۰۳۰۱۰

۱۴۱۵

۱۰.۹۷

۲۴۹

۱۲۰۷۵۶

۱۴۲۰

۱۲.۹۲

۲۵۰

۱۴۱۵۶۰

۱۴۲۵

[heading text=”آب مورد نیاز شهر مهریز” tag=”h3″ align=”center”]

مصرف سالانه ( میلیون متر مکعب )

مصرف سرانه

جمعیت شهر

سال

۲.۲۸

۲۲۲

۲۸۱۰۲

۱۳۹۰

۲.۳۶

۲۲۲

۲۹۱۲۹

۱۳۹۵

۲.۴۵

۲۲۲

۳۰۱۹۲

۱۴۰۰

۲.۵۵

۲۲۳

۳۱۲۹۵

۱۴۰۵

۲.۶۵

۲۲۴

۳۲۴۳۸

۱۴۱۰

۲.۷۶

۲۲۵

۳۳۶۲۳

۱۴۱۵

۲.۸۶

۲۲۵

۳۴۸۵۱

۱۴۲۰

۲.۹۷

۲۲۵

۳۶۱۲۴

۱۴۲۵

[heading text=”آب مورد نیاز شهرتفت” tag=”h3″ align=”center”]

مصرف سالانه ( میلیون متر مکعب )

مصرف سرانه

جمعیت شهر

سال

۱.۵۱

۲۲۲

۱۸۶۵۲

۱۳۹۰

۱.۵۶

۲۲۲

۱۹۲۰۸

۱۳۹۵

۱.۶۰

۲۲۲

۱۹۷۸۲

۱۴۰۰

۱.۶۶

۲۲۳

۲۰۳۷۲

۱۴۰۵

۱.۷۲

۲۲۴

۲۰۹۸۰

۱۴۱۰

۱.۷۷

۲۲۵

۲۱۶۰۷

۱۴۱۵

۱.۸۳

۲۲۵

۲۲۲۵۲

۱۴۲۰

۱.۸۸

۲۲۵

۲۲۹۱۶

۱۴۲۵