مزیت و محدودیت ها

سنـد ملی توسعه استان  یزد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۴

الف – اصلی ترین قابلیت های توسعه :
۱- فضای معنوی وفرهنگی ، وجود واحدهای آموزش عالی فعال ، سرمایه انسانی واجتماعی مستعد وآماده فعالیت توأم با خرد ورزی،سخت کوشی،کارآفرینی و مشارکت جویی
۲- وجود بخش خصوصی توانمند و بالا بودن میل نهائی به پس انداز و سرمایه گذاری
۳- قرارگرفتن در مرکزکشور ودر کریدورهای (شمال – جنوب)و(شرق – غرب)
۴- بهره مندی از سرمایه ها و جاذبه های فرهنگی، معماری، مذهبی، تاریخی  و طبیعی به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری با تاکید بر جهانگردی در کشور.
۵- برخورداری از سابقه دیرینه در تولید کارگاهی بویژه صنایع نساجی
۶- وجود معادن غنی و قابلیت ایجاد و توسعه صنایع معدنی و فولاد
۷- برخورداری از  زیر ساخت های مناسب جهت توسعه صنعت  ، خدمات برتر ، گردشگری وبازرگانی نوین
۸- سابقه دیرینه استان در امر تجارت و بازرگانی با عملکرد ملی و فرا ملی
۹- وجودتجربه‌دیرینه‌ومهارت‌دربهره‌برداران‌کشاورزی‌همراه‌بامنابع‌وذخایر‌ژنتیکی‌گیاهی‌وجانوری  متنوع و ارزشمند
۱۰- قرارگرفتن درمرکزتلاقی خطوط داده ها وزیرسا خت های ارتباطی ،وجود توان وظرفیت علمی وفنی مناسب برای ایجاد مرکز مبادله داده ها ( Gate Way  ,Data center )
۱۱- موقعیت خاص ژئوپلیتیکی استان به عنوان محور پایدار امنیت ملی
۱۲- وجود منابع سرشار انرژی خورشیدی و وجود منابع باد
۱۳- وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش ،‌نگرش مثبت جامعه به فعالیت های ورزشی ،‌گرایش بخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیردولتی (NGO) به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در توسعه ورزش
۱۴- وجود زمینه های تاریخی و اجتماعی مشارکت های مردمی در حوزه های اجتماعی و گسترده بودن مؤسسات خیریه و سازمان های غیردولتی فعال

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه :
۱- محدودیت شدید منابع آب از لحاظ کمی و کیفی
۲- مجاورت باکویرو داشتن آب و هوای خشک و بیابانی توام با خشکسالی
۳- وجود کانون های بحرانی حساس به  فرسایش عمدتا  بادی و حرکت طوفان شن های روان
۴- پراکندگی وکوچک مقیاس بودن سکونتگاههای روستایی استان
۵- آسیب پذیری کانون های زیست در مواجهه با سوانح طبیعی
۶- وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی

ج- مسائل اساسی استان  :
۱- تمرکز بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در شهر یزد و عدم توازن مطلوب  در ساختار فضایی استان
۲- محدودیت منابع آب و عدم بهره وری بهینه از منابع پایه به ویژه آب
۳- ناکافی بودن خطوط انتقال و شبکه های توزیع انرژی و شبکه های حمل و نقل متناسب با قابلیت‌های توسعه
۴- ضعف آگاهی وفرهنگ عمومی در همراهی با تحولات نوین فنآوری در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
۵- عدم تناسب  موقعیت های شغلی با نیرو های تحصیل کرده و متخصص استان
۶- کمبود سرانه های خدمات فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی ، فضای سبز ومکان اوقات فراغت
۷- فقدان بازارهای متشکل مالی وپولی به منظور پشتیبانی از برنامه های توسعه استان
۸- افزایش سوانح رانندگی ، تصادفات و  بیماریهای قلب وعروق، سرطان ها، دیابت و…
۹- ضعیف بودن فرهنگ پ‍ژوهش در جامعه و امکانات مراکز تحقیقاتی وپژوهشی متناسب با قابلیتها و نیازهای توسعه
۱۰- فقدان نظام شناسایی استعدادهای ورزشی

د- هدف های بلندمدت :
باتوجه به قابلیت ها و تنگناها، توسعه استان برپایه توسعه صنعت و معدن ،‌خدمات برتر (دانش محور) و کشاورزی با تأکید بر کشت متراکم ، آموزش عالی (منابع انسانی) ، بازرگانی نوین و گردشگری استوار خواهد بود بدین ترتیب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از :
۱- دست یا بی  به توسعه و رشد مستمر و پایدار صنعت و معدن
۲- توسعه کیفی و ارتقاء بهره وری در فعالیتهای کشاورزی و دامداری
۳- رشد و توسعه خدمات برتر، تجارت الکترونیک و بازر گانی نوین دراستان با عملکرد ملی و فراملی
۴- توسعه صنعت گردشگری به ویژه در بعد فراملی
۵- آمایش وتوسعه پایدار منابع طبیعی ، حفظ و احیاء بهره برداری بهینه از منابع پایه
۶- ارتقاء و بهبود شبکه های زیر بنایی و تاسیسات شهری و روستایی
۷- توسعه منابع انسانی
۸- تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری
۹- اعتلاء معرفت دینی ، ارزشهای فرهنگی و ویژگی های هویتی استان
۱۰- نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید
۱۱- ارتقاء نقش ورزش در تأمین سلامت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروههای اجتماعی
۱۲- دستیابی به هدف های توسعه هزاره (M.D.G) در استان
۱۳- توانمندسازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ
۱۴- توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان

هـ – راهبردهای بلند مدت توسعه  :

۱- توسعه کمی و کیفی فعالیتهای صنعتی و شکل گیری خوشه های صنعتی با رویکرد صنایع برتر صادراتی با تأکید بر صنایع نساجی و صنایع دستی

۲- زمینه سازی برای تکمیل و تجهیز مجتمع های معدنی و صنایع جانبی و فرآوری معدن

۳- تکمیل وتوسعه زنجیره فولاد با توجه به ویژگیهای ممتاز استان به عنوان قطب تولیدات فولادکشور

۴- گسترش خدمات برتر در زمینه فناوری واطلاعات و ارتباطات  و آموزش عالی ،‌ فنی و حرفه‌ای و خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی،فنی و مهندسی ، بازرگانی نوین و مرکز سطح ملی تخلیه و توزیع کالا

۵- بهره برداری کامل از ظرفیت های تاریخی و طبیعی استان به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی

۶-  حفظ،احیاءو بهره برداری مطلوب از آثار تاریخی ومیراث ارزشمند فرهنگی

۷- مدیریت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در جهت تعادل بخشی به مراکز زیست

۸- گسترش فعالیتهای بیابانزدایی‌وتثبیت‌شنهای‌روان‌در کانونهای بحرانی و تقویت فرهنگ همزیستی با کویر

۹- تحول فنی در بخش کشاورزی به منظور افزایش ارزش افزوده و حضور در بازارهای رقابتی

۱۰- ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی و ترویجی از طریق مراکز تخصصی کشاورزی

۱۱- افزایش تحرک وتوانمندی های فردی واجتماعی و بهبود تغذیه وکاهش عوامل حادثه ساز جهت حفظ و ارتقاءسطح سلامت

۱۲- توسعه اجتماعی ومشارکت مدنی

۱۳- توزیع عادلانه درآمد و ثروت

۱۴- مدیریت بهینه استحصال  ، انتقال و توزیع و بهره برداری منابع آب و کنترل دشتهای بحرانی و اصلاح الگوی مصرف آب با مشارکت فعال نهادهای مردمی و بخش های غیردولتی

۱۵- گسترش و تجهیز شبکه های زیر بنایی ، شبکه های ارتباطی سریع و تاسیسات شهری

۱۶- پژوهش،آموزش و ترویج باورها و اعتقادات ارزشمند فرهنگی

۱۷- توسعه موسسات دانایی محور متناسب  با محورهای توسعه

۱۸- شناسایی و توسعه منابع جدید مالی

۱۹- کاهش ریسک سرمایه گذاری

۲۰- توسعه مدیریت و کارآفرینی

۲۱- ارتقاء و انتقال مهارتهای فنی و حرفه ای در کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی

۲۲- جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی

۲۳- ایجاد سازوکارهای لازم و حمایت از افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

۲۴- گسترش ورزش های پرورشی ، همگانی ، تفریحی ، قهرمانی و حرفه‌ای در استان

۲۵- گسترش استفاده از انرژی های تجدید شونده با تأکید بر انرژی خورشیدی

۲۶- برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی

۲۷- ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی و بهره‌مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی

۲۸- دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

۲۹- کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان

۳۰- مبارزه با بیماری های عمده (ایدز / H.I.V ، سل ،‌مالاریا و …

۳۱- حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های تعاونی

۳۲- بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی ،‌اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه استان

۳۳-  نهادینه‌کردن‌رویکردمدیریت‌عرضه‌و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه مصرف آب

۳۴- ایجاد زمینه های لازم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب

۳۵- گسترش پوشش بیمه های اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حوادث

ک –  سیاست های اجرایی

۲-      توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی

۳-      حمایت از صنایع با تکنولوژی برتر(H.T) و صنایع پایین دست فولاد و پتروشیمی

۴-      بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی بخش صنعت به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز

۵-      توسعه صنایع فرآوری معدنی به منظور افزایش ارزش افزوده

۶-      توسعه صنایع فولاد با اولویت استفاده از مواد اولیه تولیدی داخل استان

۷-      تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان کم آبخواه و اقتصادی(گلخانه ای و گیاهان دارویی و …

۸-      افزایش مبارزه بیولوژیکی در دفع آفات و بیماریهای گیاهی و استفاده از کودهای آلی و میکروبی به جای کودهای شیمیایی

۹-      توسعه پوشش بهداشتی دام و طیور و مبارزه با بیماریهای واگیردار و مشترک و رعایت  استانداردهای بهداشتی در تولیدات کشاورزی و دامی

۱۰-   ارائه خدمات برتر کشاورزی(تولید بذور اصلاح شده و …) با توجه به اقلیم، دانش فنی و نیروی انسانی توانمند

۱۱-    بهبود و توسعه ظرفیتها و زیر ساختهای خدمات برتر

۱۲-    توسعه آموزش فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و زبانهای خارجی

۱۳-    توسعه پژوهش و آموزش عالی با تاکید بر ارتقاء کیفیت و  استانداردها مبتنی بر نیازهای توسعه استان

۱۴-    ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه تمام شده و گسترش خدمات درمانی و  توانبخشی تخصصی و فوق تخصصی

۱۵-    فراهم کردن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم به منظور نگهداری و حفاظت از داده های شبکه‌های رایانه ای کشور( DATACENTER )  

۱۶-    حمایت هدفمند به منظور شکل گیری شرکتهای فنی و مهندسی و مشاوره ای کارآمد

۱۷-   افزایش توان تخصصی در حمل و نقل و بازرگانی نوین و توسعه تجارت الکترونیک

۱۸-    بهره‌مندی منطقه ای از موقعیت ریلی و جاده ای استان

۱۹-   افزایش مشوقها و تسهیلات ویژه جهت سرمایه گذاری و توسعه صادرات

۲۰-    فراهم نمودن زمینه های جذب و نگهداری استادان و تقویت انگیزه آنان برای ماندن در استان  و کار در دانشگاه های یزد

۲۱-    فراهم نمودن امکانات دریافت، ارسال اطلاعات  از طریق ماهواره  و فیبر نوری به منظور ارتباطات DATA منطقه

۲۲-    ساماندهی تولید، پردازش و انتشار اطلاعات در کلیه بخشها

۲۳-    تقویت محورهای گردشگری استان در تعامل با منطقه مرکزی کشور

۲۴-    بهبود و ارتقاء ظرفیتها، زیربناها و تاسیسات و خدمات گردشگری

۲۵-   حفظ و احیای معماری سنتی و تطابق آن با ویژگیهای زندگی نوین

۲۶-    تلاش در متعادل سازی  توسعه فضایی استان

۲۷-   تعیین و تقویت نقش و جایگاه شهرها و روستاهای استان در توسعه فضایی

۲۸-    تثبیت جمعیت در کانون های زیستی کنونی از طریق فراهم کردن دسترسی سریع مراکز زیستی به مراکز فعالیت و خدمات

۲۹-    تثبیت شن های روان و احیاء و بازسازی عرصه های بیابانی و مراتع

۳۰-    توسعه فضای سبز و اجرای سیستم پایش منابع طبیعی

۳۱-   حمایت از گونه های در معرض خطر انقراض

۳۲-    مراقبت از پایداری زیست بوم ها با تاکید بر تنوع زیستی

۳۳-    افزایش بهره وری و بهبود مدیریت منابع آب به منظور تعادل بخشی سفره ها

۳۴-    کاهش سهم بخش کشاورزی از منابع آبی

۳۵-   استفاده از منابع آبی خارج از حوزه

۳۶-   شناسایی و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک شور و آبهای غیر متعارف

۳۷-    ارتقاء راه های اصلی و ترانزیتی

۳۸-    افزایش ظرفیت تولید و توزیع برق

۳۹-    بهبود مدیریت مصرف در پخش و توزیع آب شرب

۴۰-    بهبود و توسعه زیر ساختهای شهری و روستایی

۴۱-    ایجاد زمینه‌های هماهنگی و ارتباط کارآمد و مستمر بین رسانه های عمومی و دستگاهها و نهادهای فرهنگی

۴۲-    ایجاد مصونیت فرهنگی جوانان به عنوان مهمترین قشر آسیب پذیر از طریق پرکردن اوقات فراغت و توسعه فرهنگ کتابخوانی و ورزش

۴۳-    فراهم نمودن دسترسی سهل وآسان به سطوح مختلف آموزشهای عمومی و تخصصی برای آحاد جامعه

۴۴-    ایجاد ساز و کارهای مناسب به منظور ارتباط کارآمد و مستمر بین واحدهای دانشگاهی، مراکز پژوهشی، بخشهای اجرایی و تولیدی

۴۵-    گسترش کمی و کیفی آموزشهای عمومی، مهارتی و فنی حرفه ای

۴۶-    ساماندهی، توسعه و حمایت از تشکلهای مردمی در قالب تعاونی ها، نهادهای مدنی و توسعه مشارکت آنان در خط مشی گذاری عمومی و اجرا

۴۷-    اعمال نظارت کارآمد و اثربخش بر امور اجرایی

۴۸-    توسعه و گسترش برنامه های  تحول اداری و تکریم ارباب رجوع

۴۹-    توسعه نظامهای رفاه و تامین اجتماعی

۵۰-    ایجاد مشوق های سرمایه گذاری

۵۱-    جلب و جذب سرمایه های کوچک

۵۲-    توسعه بیمه سرمایه گذاری

۵۳-    تسهیل و افزایش سرعت(کاهش تعداد مراحل وتشریفات) در شروع کسب وکار و سرمایه گذاری

۵۴-    ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان

۵۵-    ارتقا و بهبود سیستم بانکداری در جهت تسریع در دستیابی به اهداف توسعه استان و افزایش رضایت مندی

ل – اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان 
دستگاههای اجرایی زیر مکلفند با هماهنگی و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان برنامه چهارم نسبت به پیش بینی موارد زیر و اجرای آنها اقدام نمایند.
۱- وزارت صنایع و معادن وجهاد کشاورزی  :
۱-۱- استقرارR&D در صنایع متوسط وبزرگ
۲-۱- ایجاد مجتمع های کارگاهی کوچک صنعتی در کنار شهرکها و نواحی صنعتی
۳-۱- اکتشاف ،تجهیز، توسعه وبهره برداری از معادن استان (سرب و روی مهدی آباد ، مس علی آباد و دره زرشک ، ذغال سنگ طبس ،چغارت ،چادر ملو  وسنگ های ساختمانی ،تزئینی و  …)
۴-۱- تکمیل زنجیره فولاد استان(راه اندازی گندله سازی اردکان،  احداث کارخانه های  فولاد به ظرفیت
۶/۱میلیون تن قابل توسعه تا ۲/۳میلیون تن و راه اندازی کارخانه الکترود گرافیتی، گندله سازی بافق وتوسعه صنایع پایین دست فولاد )

۲- وزارت نیرو :
۱-۲- تسریع در مطالعه و انتقال آب از حوزه های دیگر به استان
۲-۲- تکمیل شبکه فاضلاب شهر یزد و اجرای شبکه فاضلاب در شهر های اولویت دار استان
۳-۲- اجرای طرح نیروگاه یزد، احداث نیروگاه ذغالی طبس و نیروگاه خورشیدی و اجرای طرح های احداث پستها و خطوط انتقال
۴-۲- ایجاد شبکه دوم توزیع آب شرب
۵-۲- اجرای طرح های آب رسانی به شهر ها 

۳- وزارت نفت :
۱-۳- توسعه وتکمیل واجرای طرح گاز رسانی به مناطق شهری وروستا های بزرگ
۴- وزارت راه و ترابری :

۱-۴- تسریع دراحداث و راه اندازی آزاد راه نطنز –سیرجان
۲-۴- تبدیل راه های اصلی و ترانزیتی اصلی استان به بزرگراه
۳-۴- راه اندازی راه آهن بین شهری یزد – میبد -اردکان
۴-۴- تقویت و تجهیز فرودگاه های استان و توسعه ضروری تجهیزات مناسب فرودگاهی
۵-۴- احداث، تکمیل  و اصلاح محورهای مواصلاتی مهم استان
۶-۴- برقراری شبکه ارتبا طی راه آهن یزد-شیراز
۷-۴- دو بانده کردن وراه اندازی قطار سریع السیر یزد –تهران

۵- وزارت بازرگانی:
۱-۵-  احداث مجتمع بارانداز،انبار توزیع کالا و سیلو
۲-۵- ایجاد بازار بورس کالا
۳-۵- ایجاد نمایشگاه های بازرگانی

۶- وزارت فنآوری اطلاعات و ارتباطات :
۱-۶- ایجاد طرح فناوری اطلاعات وارتباطات شامل راه اندازی شبکه اینترانت ، شهرک الکترونیکی، – ایجاد شبکه زیر ساخت ارتباطات 
Dataو خدمات برتر مخابراتی ، کتابخانه الکترونیکی، بانک الکترونیکی،آموزش مجازی، بازار های مجازی، تجارت الکترونیکی و…در مجموعه های اداری ،صنعتی آموزشی ،فرهنگی، خدمات وبازرگانی
۲-۶- ایجاد مرکز نگهداری و حفاظت از داده های شبکه  رایانه ای کشور(Data center)
۳-۶- ایجاد ایستگاه دریافت و ارسال اطلاعات(GETWAY DATA)از طریق‌ ماهواره  و فیبری نوری

۷- وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری:
۱-۷- ایجاد و توسعه مراکز آموزش های علمی _ کاربردی(مدیریت صنعتی، بازرگانی، گردشگری، معماری سنتی،
ICTو…)
۲-۷- توسعه و تجهیز پارک علم و فنآوری و مراکز تحقیقاتی وپژوهشی
۳-۷- ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
۸- وزارت آموزش و پرورش :
۱-۸- اجرای طرح های ارتقاء کیفیت در آموزش

۹- سازمان تربیت بدنی :
۱-۹- توسعه فضاها و امکانات ورزش همگانی و اوقات فراغت

۱۰- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه تامین اجتماعی  :
۱-۱۰- اجرای طرح جامع سلامت وتامین اجتماعی در استان
۲-۱۰- اجرای طرح فقر زدایی و سامان دهی خدمات به محرومین در سطح استان

۱۱- وزارت جهاد کشاورزی :
۱-۱۱- سامان دهی تولیدات باغی موثر پسته ، انار، بادام و نخیلات و …
۲-۱۱- ایجاد و تکمیل زیرساخت مجتمع های دام و طیور، طرح های گلخانه ای و آبیاری نوین
۳-۱۱ – اجرای طرحهای بیابانزدایی و کنترل و مهار شن های روان در کانون های بحرانی
۴-۱۱- اجرای برنامه اقدام ملی در زمینه بیابان زدایی در سطح استان
۵-۱۱ – تجهیزوحمایت‌ازروستاهای پراکنده به عنوان پایگاه‌های‌مقاومت در برابر بیابان زایی و پیشروی کویر
۶-۱۱- اجرای طرح های توسعه مناطق روستایی از طریق گسترش ظرفیت های تولید ودرآمد

۱۲ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران :
۱-۱۲ – ایجاد و تقویت شبکه های آموزش استانی صدا و سیما، شبکه های کابلی و تعاملی

۱۳-  سازمان گردشگری و میراث فرهنگی :
۱-۱۳- اجرای طرح جامع توسعه گردشگری استان
۲-۱۳-تسریع در تهیه واجرای طرح احیای بافت قدیم وفرسوده ،بازارهای سنتی وبنا های منفرد ارزشمند تاریخی
۳-۱۳- ایجاد بستر مناسب برای گردشگری در عرصه های کویری

 ۱۴- وزارت مسکن و شهرسازی

 ۱۴-اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان
۲-۱۴- اصلاح، نوسازی و مرمت سیما و مبلمان شهری

۱۵- وزارت کشور و وزارت راه وترابری :
۱-۱۵- اجرای طرح ارتقاءفرهنگ پاک
۲-۱۵- آموزش و حمایت از تشکلهای غیردولتی و خیریه ای
۳-۱۵- تهیه واجرای طرح جامع ایمنی حمل ونقل

۱۶-وزارت امور اقتصادی و دارایی:
۱-۱۶- ایجاد و توسعه بازار بورس
۲-۱۶- حمایت و سازماندهی شرکت های بیمه سرمایه گذاری

۱۷- وزارت تعاون:
۱-۱۷- توسعه شرکت های تعاونی

۱۸-وزارت نیرو و وزارت نفت :
۱-۱۸- تکمیل و تجهیز شهرکها، مناطق و نواحی صنعتی(آبرسانی، گازرسانی، فاضلاب و …)

۱۹-سازمان تربیت بدنی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی :
۱-۱۹- توسعه فضاها و امکانات فرهنگی و ورزش همگانی و اوقات فراغت

۲۰- وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی:
۱-۲۰- حمایت و سازماندهی شرکتهای خصوصی به ویژه شرکتهای بیمه، سرمایه گذاری و توسعه ای صادرات

۲۱- وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو:
۱-۲۱- تهیه و اجرای طرح های آبخیزداری، تغذیه مصنوعی، ذخیره سازی و بهره وری آب( احداث سدهای مروست و خوانسار و …)

۲۲- وزارت کشور و وزارت جهادکشاورزی :
۱-۲۲-افزایش سطح فضای سبز شهری و تفرجگاهی 

 ۱-توسعه مدیریت صنعتی و نوسازی و اصلاح ساختار صنعت