فروش تعدادی از قطعات اراضی مجتمع کاریزبوم

فروش تعدادی از قطعات اراضی مجتمع کاریزبوم به صورت مزایده توسط شرکت اطلس کوثر ایساتیس
تلفن تماس ۳-۳۶۸۸۶۶۰۲