عقد قرارداد ساخت مخزن متعادل ساز

عقد قرارداد ساخت مخزن متعادل ساز
با حضور مدیر عامل موسسه کوثر و مدیرعامل شرکت پایبند آب کوشا و اعضای شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ای قرار داد امضا شد.
با بهره برداری این پروزه در سال آینده ظرفیت تصفیه خانه تکمیلی افزایش و کیفیت آب خروجی تصفیه خانه نیز ارتقا خواهد یافت .