صفحه نخست

Oops...
Slider with alias home not found.
[heading text=”فازهای پروژه کوثر” tag=”h4″ align=”center” color=”#06605f”][line_solid icon=”diamond”]
[profile_experiences titles=”%5B%7B%22date%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D9%88%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22stitle%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C%20%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D9%87%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D9%81%20%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%20(%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2)%20%D8%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%5D”]
[heading text=”پروژه ها” tag=”h4″ align=”center” color=”#00a651″][line_solid icon=”circle-o”][foliof all=”همه پروژه ها” num=”” style=”pagination” columns=”6″ gap=”0″]
[heading text=”جــدیدترین اخـــبار مؤسسه” tag=”h4″ align=”center” color=”#00a651″][line_solid icon=”circle-o”][latestblog number=”8″ excerpt=”50″ read_more=”yes” btntext=”ادامه مطلب …” visible=”3″][download_btn linkbox=”url:http%3A%2F%2Ftewsha.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587%2F|title:%D9%87%D9%85%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D9%87%D8%A7|target:%20_blank|”][quickview photo=”1233″ title=”از پــروژه های مـوفق مؤسسه” columns=”4″ img_position=”imgright”]

  • در این ساختمان از مصــالح بسیار مــرغوبی استفاده شده است .
  • در تــمامی واحــد های این ساختمان از در های رنگ قهوه ای استفاده شده است.
  • این ساختمان در بــهترین مـوقعیت شــهر قرار دارد .
  • این پروژه جزء بــلندتــرین ساختمان های اجرا شده است .
  • این ساختمان دارای نــور کـافی می باشد .
  • ساختمان معرفی شده دارای تــهویه هـوای مناسب است .

[/quickview]

[testslide idcate_testimonials=”customer” visible=”2″ number=”-1″ autoplay=”yes” slidespeed=”200″ paginationspeed=”800″ rewindspeed=”1000″][ourfacts]
[info_apps icon=”puzzle” title=”مزایده و مناقصه” desc=”مقادیری از کالای مازاد موسسه شامل کابل های فشار قوی و فشار ضعیف و اقلام برقی مازاد که از طریق مزایده به فروش میرسد.”]
[info_apps icon=”edit” title=”اوقات شرعی” desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.”]
[info_apps icon=”lightbulb” title=”ایده و خلاقیت” desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” style=”left”]
[info_apps icon=”strategy” title=”اطلاعیه” desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” style=”left”]
[heading text=”ویژگی مؤسسه” tag=”h3″ align=”center” color=”#00a651″][line_solid icon=”circle”][process idcate_process=”gachi” number=”5″ style_circles=”circles_textimage” active_circletab=”3″]
[text_typing text_static=”موسسه کوثر یزد” titles=”%5B%7B%22title%22%3A%22%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%22%7D%5D”]
[logos gallery=”2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2100,2099,2098,2097,2096″ visible=”6″]