منشور اخلاقی موسسه کوثر یزد

اخلاق کاری ، پدیده ای انتزاعی و آسمانی نیست ، بلکه امری واقعی و زمینی است و بالطبع جز با بستر سازی مناسب و واقعی و فراهم نمودن زمینه ها و شرائط لازم شکل نمی گیرد این بستر سازی هم مادی است و هم معنوی ، هم فردی و هم اجتماعی باید ساختار و مناسباتی فراهم شود که در آن همه افراد در فضائی آکنده از شئونات و ارزشهای دینی و بخصوص صداقت و امنیت کاری و آرامش شغلی خدمت نمایند و همه چیز در مناسبات قانون مدارانه سیر نماید تا همه نیروها بتوانند استعدادهای خود را به درستی بروز دهند و از آن در جهت بهبود و پیشرفت کار استفاده نمایند در این صورت است که اخلاق کاری آنسان که باید ظهور یافته و دوام می یابد و هر نهاد یا موسسه ای را به یک نهاد یا موسسه خوش نام و کارآمد و مردمی تبدیل می نماید در این راستا ما کارکنان موسسه کوثر که یک نهاد مردمی بوده و در امر مقدس آب رسانی خدمتگزاری می کند با توجه به دو اصل مهم رعایت شئونات و ارزشهای دینی و هم چنین صداقت در کار و گفتار که بفرمایش پیامبر عظیم الشأن اسلام بزرگترین زرنگی است اصول زیر را بعنوان اصول اخلاق کاری در نظر داشته و عمل به آن را وظیفه خود می دانیم .

[heading text=”اصول اخلاق کاری در موسسه کوثر یزد” tag=”h3″ align=”center”]
[line_solid icon=”gavel”]

1- اصل امانت داری :

کار و مسئولیتی که بعهده فردی گذاشته می شود بعنوان امانت بوده و حفظ حرمت آن واجب است

2- اصل قانون گرایی و مرزبانی :

امام علی (ع) در دستور العمل حکومتی خود به مالک اشتر می فرمایند : این حق برای تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خود رأیی عمل نمایی

3- اصل مسئولیت پذیری :

هر چه کسی در مسئولیت پذیری سستی ورزد، تباهی در کارش بیشتر خواهد شد

4- اصل انضباط کاری :

انضباط کاری بمعنای سامان پذیری ، آراستگی ، نظم و ترتیب و پرهیز از هر گونه سستی و بی سامانی در کار است

5-اصل خدمتگزاری

فلسفه وجودی موسسه کوثر خدمتگزاری به مردمان است و لازمه موفقیت در خدمتگزاری این است که در تمام مراتب با تمام وجود کارکرد.

6- اصل علاقمندی شخصی

هر کس در جایگاه کاری خود بر اساس روحیات و علائقش قرار گرفته و برای کار و مسئولیت خود ارزش قائل بوده و با عشق و علاقه و اعتقاد عمل می نماید .

7-اصل بردباری

هر کس در هر مرتبه ای از مراتب کاری با بردباری تمام امور را پیش برده تا به نتیجه نهائی کار برسد و موفق گردد

8- اصل شایسته سالاری و اهلیت گرائی :

امام علی ( ع) در عهد نامه مالک اشتر می فرمایند : بر سر هر یک از کارهایت مسئولی از آنان بگمار که نه بزرگی کار او را ناتوان سازد و نه بسیاری آن وی را پشیمان نماید .

9-اصل نظارت ، بازرسی و پیگیری :

امام علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر می فرمایند :

پس در کارهای کارگزارانت وارسی کن و ارباب راستین و وفادار را بر آنان مراقب ساز که بازرسی نهائی در کارشان آنان را به امانت داری و نرمی با مردمان وادار می سازد

10- اصل داد و رزی

رعایت عدل و انصاف در روابط و امور کاری و در خدمتگزاری مردمان اصلی است که بدون آن نظام کاری از مسیر واقعی خود منحرف می شود

11- اصل نیک کرداری و خوش رفتاری

نیک کرداری و خوش رفتاری یا بدکرداری و بدرفتاری کار گزاران و کارکنان در دل و دیده مردمان تاثیر می گذارد تا آنجا که حضرت محمد (ص) می فرمایند ” برخورداری از اخلاق حسنه نیمی از ایمان است “

12-اصل ارزشیابی ، قدر دانی ، جزادهی :

فرق گذاشتن نیک کرداران و بد کرداران و خدمتگزاران و سهل انگاران امری اساسی است .