جلسه هم اندیشی و بررسی طرح های فضای سبز

جلسه هم اندیشی و بررسی طرح های فضای سبز با حضور رئیس
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آقای مهندس رسولی و جمعی از کارشناسان