جلسه هماهنگی جهت اعمال نظارت بر ساخت و سازهای مجتمع کاریزبوم توسط کارشناسان سازمان نظام مهندسی

جلسه هماهنگی جهت اعمال نظارت بر ساخت و سازهای مجتمع کاریزبوم توسط کارشناسان سازمان نظام مهندسی