تغذیه مصنوعی راهکاری مفید در مدیریت منابع آبی

نفوذ دادن آبهای سطحی یا پسابهای تصفیه شده شهری به داخل یک لایه نفوذ پذیر یا سفره آب که لایه ی ناتراوا در زیر آن قرار گرفته را تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی مینامند.

لازم به ذکر است پسابهایی که پس از تصفیه و رساندن به حد استاندارهای مجاز برای تغذیه مصنوعی و برگرداندن به چرخه آب مورد استفاده قرار میگیرند پس از گذاشتن از لایه هایی خاک، قسمت اعظمی از عوامل میکروبیولوژی آن حذف میگردد.
روش های مختلفی برای اجرای تغذیه مصنوعی وجود دارد و به مطالعات کارشناسی از حیث توپوگرافی، زمین شناسی، شرایط خاک، وضعیت آب زیر زمینی منطقه و… بستگی دارد.
مدیریت منابع آب یکی از مهم ترین انواع مدیریت، مخصوصاً در کشور عزیزمان ایران می باشد.

 

مرضیه مهدی زاده(1396/09/02)
– دکترای مدیریت کسب و کار(DBA)
– مدرس دانشگاه
عضو انجمن حسابداران خبره ایران