برنامه آبرسانی به قطعات باغ-ویلای

قابل توجه مالکین محترم
برنامه آبرسانی به قطعات باغ-ویلا در دو بخش آب شرب و آب کشاورزی طی ماه جاری و ماه های آینده به شرح ذیل می باشد:
آب شرب: فقط در روز های جمعه در شبکه جریان داشته، مقتضی است در صورت نیاز مصرف در طول هفته، نسبت به ذخیره سازی آن اقدام گردد.
آب کشاورزی: بصورت دائمی (طول هفته) در شبکه جریان داشته و لازم است مالکین محترم جهت جلوگیری از هدررفت آب و بروز خسارت احتمالی به ابنیه یا درختان نسبت به باز و بسته نمودن شیر های مربوطه در دوره زمانی مشخص اقدام نمایند.