باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش چهارم)

مزایای باغشهرها نسبت به شهرهای معمولی:

با توجه به بار محیط زیستی مستتر در مفهوم و اصطلاح باغشهر، این مفهوم یا صفت را می توان درباره شهرهایی که ویژگی زیر را دارند به کار برد:

جمعیت کم
تراکم ساختمانی پایین
عملکرد کلیه خیابان ها و شبکه های دسترسی مانند نواری سبز
عدم غلبه نسبت به سطح اشغال توده ساختمانی بر فضاهای باز و سبز
احاطه شهر با کمربند سبز و اختصاص حداقل یک سوم بافت شهری به فضاهای سبز عمومی و خصوصی
توجه لازم به فضاهای سبز داخل محوطه ها در طراحی ساختمان ها
مصون بودن از انواع آلودگی های صنعتی
سازگاری ویژگی های فرم شهر و نقش اقتصادی آن با ویژگی های طبیعی
وفور دسترسی به تفرجگاه های طبیعی شهر برای گذران اوقات فراغت ساکنان
پایداری توسعه شهر و محفوظ بودن چشم اندازهای طبیعی، اراضی کشاورزی، باغ ها و منابع طبیعی.

بدین ترتیب، مفهوم باغشهر مترادف است سازی با سازگاری، تعادل و همزیستی محیط انسان ساخت و محیط طبیعی که هدف آن فراهم ساختن سکونتگاه های سالم تر برای زیستن است.
گاهی از باغشهر به عنوان یک آرمانشهر نیز یاد می شود.

ادامه دارد . . .