باغشهر از ایده تا واقعیت (بخش اول)

در واقع اینگونه نیست که فقط دو راه انتخاب برای زندگی وجود داشته باشد، زندگی شهری یا زندگی روستایی، بلکه چه بسا انتخاب سومی نیز امکان پذیر می باشد که دارای مزایای فعالترین و پر تحرک ترین زندگی شهری با تمام زیبایی و لذت نواحی روستایی است.


امروزه جهان با بزرگترین نسبت جمعیت شهری در طول تاریخ مواجه می باشد.
بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کند و پیش بینی می شود تعداد جمعیت شهرنشین در سال 2050 به بیش از 6 میلیارد نفر برسد.
کاهش منابع طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک و گسترش روز افزون شهرها تنها برخی از اثرات مخربی است که رشد بی رویه جمعیت و پراکندگی نامعقول آن بر محیط های طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد.
پارک ها و جنگل ها و زمین های مرطوب در حال از بین رفتن هستند گیاهان و جانوارن زمین های زراعی جای خود را به خانه ها، فروشگاه ها و بزرگراه ها می دهند.
شهرهای جهان حدود 75 درصد انرژی مصرفی و نزدیک به 80 درصد انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده است.
به علت صنعتی شدن سریع و افزایش سریع حمل و نقل موتوری بسیاری از شهرها در کشورهای در حال توسعه بدترین آلودگی های هوای شهری را تجربه می کند که به طور چشمگیری سلامت انسانی را در وضعیت تهدید قرار داده است.
با توجه به مسائل فوق، شهرها در خط مقدم ایجاد چالش های زیست محیطی قرار دارند که ایجاب می کند دولت ها،بخش عمومی و خصوصی نگرش جدیدی را در زمینه نحوه ساماندهی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به بهترین شکل اتخاذ نماید.
این مسائل ایده ای را ترسیم می کنند که ما چگونه محیط مان به ویژه شهرها را بسازیم که بر مردم و سیاره زمین تاثیر گذار و سودمند باشیم.

یکی از ابداعات بشر در قرن بیستم باغشهر بود که مکان زیست نیکوتری را روی زمین به او وعده داد.

ادامه دارد . . .