بازگشایی پاکت های مزایده 24 قطعه اراضی کاریزبوم 25 اردیبهشت 1400

بازگشایی پاکت های مزایده 24 قطعه اراضی کاریزبوم
25 اردیبهشت ماه 1400