اطلاعیه انشعاب آب آشامیدنی

قابل توجه مالکین محترم دارای انشعاب آب آشامیدنی
بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به جریان یافتن آب آشامیدنی در خطوط شبکه آب در روز جمعه مورخ 1397/03/11مقتضی است نسبت به کنترل و حصول اطمینان از بسته بودن شیرهای مربوطه اقدام گردد.