آغاز عملیات اجرایی 6 پروژه بزرگ موسسه کوثر – بزودی

گامی ارزشمند در مسیر توسعه
آغاز عملیات اجرایی 6 پروژه بزرگ موسسه کوثر واقع در مجتمع کاریزبوم