آب

حجم آب موجود بر روی کره زمین همواره ثابت بوده وهست.زندگی تمامی موجودات زنده مانند،انسانها،جانوران،وگیاهان بطور مستقیم به آب وابسته است.آب نه تنها برای مصارف آشامیدن وکارهای روزمره کاربرد دارد بلکه برای حل مشکلات صنایع وکاربردهای کشاورزی نقش اصلی وعمده را دارد.

انسان می تواند بدون غذا،چند روزی زنده بماند.ولی بدون آب به زودی زندگی خود راازدست می دهد.آب هایموجود درروی کره ی زمین همواره درحال تغییر شکل هستند.آب ها گاهی به شکل مایع،گاز وجامد هستندومقداری ازآن درزمین نفوذ کرده وآب های زیرزمینی را شکل می دهند.با توجه به اینکه بارندگی هادرهمه نقاط کره زمین بطور یکسان پراکنده نیست ودرنقاط مختلف دارای مقیاس های متفاوتی است. آب های اقیانوس هاودریاهاشورهستندواستفاده ی ازآن هامستلزم تصفیه کردن است که این امرنیازمندسرمایهگذاری برای احداث تاسیسات آب شیرین کن می باشد. انسان ناچاراست به آب های شیرین موجوددرخشکی هاوآتمسفرزمین بسنده کندپس با این روند کنونی جهان وافزایش جمعیت دنیا،بحرانهای آینده شکل گرفته که ازآن به بحران آب درجهان یاد می شودوملتی موفق خواهد بود که بتواند آب را به نحو احسن مدیریت کند.