استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 
    مناقصه دره زنجیرو ابنیه فنی1394/09/04
ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادی مناقصه گران (امتیازات پیمانکاران)