استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

 
    نتایج ارزیابی فنی و بازرگانی1393/12/05
نتایج ارزیابی فنی و بازرگانی مناقصه برق رسانی فاز 2

پیرو برگزاری مناقصه دو مرحله ای عملیات خرید تجهیزات و خدمات اجرایی مربوط به برق رسانی محدوده اراضی 187 هکتاری مجتمع فرهنگی تفریحی و توریستی کوثر یزد و لزوم ارزیابی فنی بازرگانی مناقصه گران به پیوست صورتجلسه کمیته فنی و بازرگانی در خصوص انجام ارزیابی مناقصه گران جهت اطلاع منتشر می گردد.

 

صورتجلسه