استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
مناقصه تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز فاز یک و دو اسکان موقت و فضای سبز مجاور کانال هدایت سیل و خیابان های 2،4 جنوبی مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کوثرمناقصه یك مرحله‌ایامور قرارداد ها196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/02

بازدید:196