استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
مناقصه تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز مجاور خیابان های 2 و 4 جنوبیمناقصه دو مرحله‌ایامور قرارداد ها1396/04/01 288

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:288