استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
فراخوان شناسایی پیمانکاران رشته کشاورزیمناقصه دو مرحله‌ایامور قرارداد ها1395/08/13 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/27

بازدید:443