استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
ارزیابی کیفی احداث ساختمان سیستم کنترل مرکزی تحت فشار فاز های مختلف محدوده 700 هکتاری از اراضی مجتمع کوثرارزیابیامور قرار داد ها1393/12/26 525

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/27

بازدید:525