استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
شناسایی تامین کنندگان سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی به صورت انفرادی در داخل هر واحدارزیابیامور قرارداد ها563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/20

بازدید:563