استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
ارزیابی کیفی پیمانکاران رشه کشاورزیمناقصه یك مرحله‌ایامور قرارداد ها1393/09/23 467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/08/27

بازدید:467

1954/93/صارزیابی کیفی پروژه احداث ابنیه فنی بلوار ورودی و ایجاد راه دسترسی و خاکریز حفاظتی طرح شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی میبدمناقصه یك مرحله‌ایامور قرارداد ها1393/09/06 684

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/08/27

بازدید:684