استانداری
اب منطقه ای یزد
آب و فاضلاب

نام گروه:آخرین مناقصه

شماره سندموضوعنوع آگهیواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سندتعداد بازدید 
احداث تصفیه خانه تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد به روش EPCمناقصه یك مرحله‌ایموسسه کوثر یزد451

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/24

بازدید:451